Categories
การท่องเที่ยว

ทัวร์พม่าเจาะลึกข้อมูลทั่วไปเพื่อคุณ

myanmar-001จะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งช่วงใกล้สิ้นปีดูท่าว่าประเทศพม่าจะมีคนไทยหลั่งไหลไปเที่ยวกันไม่น้อย วันนี้ทัวร์พม่าเลยขอเปิดบ้านแนะนำข้อมูลทั่วไปมาบอกเล่าให้คุณๆกัน
•    สถานทูตพม่า (MYANMAR EMBASSY)
วีซ่าพม่า (Myanmar Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
ที่ตั้ง :     132 ซ.71 ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500
Tel. :     02-233-2237, 02-234-4789, 02-223-7250
Fax. :     02-236-6898
E-mail. :     –
เวลาทำการ :     เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า :     9.00-12.00 น.
เวลารับวีซ่า :     15.30-16.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ :     3 วันทำการ
สถานะ :     ไม่โชว์ตัว
URL :     –
หมายเหตุ :
การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

– หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้า-หลัง และเล่มเก่า(ถ้ามี)
– รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน
– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
– หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน
– ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
– หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

– หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้า-หลัง และเล่มเก่า(ถ้ามี)
– รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน
– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
– หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
– จดหมายเชิญจากบริษัทในพม่า

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน
– ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
– หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต