Categories
การศึกษา

โรงเรียนกวดวิชาไม่ได้จบแค่ให้ความรู้

tutor-0001นักเรียน นักศึกษาหลากหลายคนเกิดความสนใจในสถาบันหรือแม้กระทั่งโรงเรียนกวดวิชา ด้วยเหตุผลใดนั้นย่อมที่จะหาคำตอบได้ยาก เพราะส่วนใหญ่คำตอบของเด็กแต่ละคนย่อมมุ่งเน้นไปทางด้านของการเล่าเรียนและศึกษาที่แตกต่างไปจากห้องเรียนหรือชั้นเรียน ที่นักเรียน นักศึกษาเคยทำการเรียน การศึกษาอยู่ทุกวัน อีกทั้งนักเรียน นักศึกษาบางคนต้องที่จะมีความรู้และมีประสิทธิภาพในการสอบให้มากยิ่งขึ้น จึงตัดสินใจที่จะเข้าไปเรียนในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาในเวลาต่อมา ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ โรงเรียนกวดวิชาหรือแม้กระทั่งสถาบันกวดวิชาอื่น ๆ ก็สามารถให้คำตอบพื้นฐานของนักเรียน นักศึกษาอยู่แล้ว โดยเฉพาะทางด้านการให้ความรู้และให้วิชาที่สามารถทำให้นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจนั้น ได้มีความรู้และมีประสิทธิภาพในตนเองมากยิ่งขึ้นไป

แต่สำหรับการตอบโจทย์ที่แตกต่างออกไปจากเรื่องราวขั้นต้นนั้น กลับเป็นประเด็นที่สร้างความแตกต่าง เพราะสำหรับนักเรียน นักศึกษาบางคน อาจมีความต้องการที่มากกว่าการเรียนรู้และหลักวิชาต่าง ๆ ที่ติวเตอร์ในสถาบันจะถ่ายทอดความรู้ให้ แต่นักเรียน นักศึกษาเหล่านี้กลับมีความต้องการที่จะไม่มุ่งเน้นแค่เพียงเข้ามาเพื่อการเรียน การศึกษา แต่นักเรียน นักศึกษาที่มีความคิดแตกต่าง ย่อมที่จะต้องการการสร้างกิจกรรมหรือนันทนาการ ที่เปรียบเสมือนกับโรงเรียนกวดวิชาเป็นโรงเรียนหรือสถาบันที่ 2 อย่างสมบูรณ์แบบสำหรับพวกเขา ติวเตอร์จะไม่ใช่แค่สอนวิชาความรู้ที่เพิ่มเติมจากห้องเรียนที่พวกเขาได้เรียนรู้อยู่ แต่นอกจากความรู้ในวิชาต่าง ๆ เฉพาะทางแล้ว พวกเขาต้องการที่จะใช้ชีวิตภายในสถาบัน โดยที่ติวเตอร์จะต้องให้ความรู้ทางด้านประสบการณ์ การพัฒนา รวมไปถึงการใช้ชีวิตความเป็นอยู่กับการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่นักเรียน นักศึกษาทุกคนต้องเผชิญ และนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งที่นักเรียน นักศึกษาบางคนที่มีความคิดแตกต่างออกไป และหากสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาสามารถทำได้ ย่อมเป็นผลดีกับอีกหลาย ๆ ฝ่ายอย่างแน่นอน

Categories
การศึกษา

เมื่อการพัฒนากลายเป็นสิ่งที่ดีงาม

สถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชากลายเป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่สามารถให้ความรู้ทางด้านการเรียนและการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษามากยิ่งขึ้น การรองรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษานั้น จะต้องมีการดำเนินการและการวางแผนที่ไม่แตกต่างไปจาก โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย สักเท่าไหร่นัก เพราะสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา ก็คือสถานที่ที่ให้การศึกษาเช่นเดียวกัน แต่อาจจะมีหลักสูตรหรือแนวทางทางการสอนที่แตกต่างไป โดยส่วนใหญ่จะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับติวเตอร์ซึ่งเป็นผู้สอนในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น ๆ ว่าเขาจะสามารถให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษาได้มากน้อยแค่ไหน แม้กระทั่งติวเตอร์เองก็ต้องตอบโจทย์กับสถาบันหรือโรงเรียนได้เช่นเดียวกันว่า ตนเองต้องการที่จะถ่ายทอดวิชาต่าง ๆ หรือแม้กระทั่งความรู้ต่าง ๆ ให้กับนักเรียนในรูปแบบใด และติวเตอร์จะสามารถทำได้ดีแค่ไหน เพราะข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทำให้สถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาจะต้องคิดวางแผนกับการถ่ายทอดความรู้และทำการสอนนักเรียน นักศึกษาที่ให้ความไว้วางใจแก่สถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาในสถานที่นั้น ๆ เช่นกัน

การพัฒนาทางด้านการเรียนการสอนในสถาบันกวดวิชา จะกลายเป็นบ่อเกิดและเป็นสถานที่ที่คอยสร้างความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองไปพร้อมกับสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชามีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าไหร่ นั่นจะเป็นสิ่งที่ดีงามต่อตัวนักเรียน นักศึกษาที่เข้ามาขอรับการศึกษาด้วยความไว้วางใจในสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชานั้น ๆ อย่างเต็มที่ เมื่อทุกอย่างมีการพัฒนาและมีแนวโน้มที่ดี ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชา และทางด้านของนักเรียน นักศึกษาเอง ย่อมที่จะได้ผลลัพธ์ที่ดีไม่แตกต่างกัน เพราะทั้งสองทางย่อมมีสะพานที่เชื่อมต่อในรูปแบบที่ต้องอาศัยเกื้อกูลกัน เพราะสถาบันหรือโรงเรียนคือสถานที่และแหล่งการเรียนรู้ และติวเตอร์คือครูและผู้สอนของนักเรียน นักศึกษา และหากไม่มีนักเรียน นักศึกษา ก็ไม่มีสถาบันหรือโรงเรียนกวดวิชาอย่างแน่นอน