Categories
การท่องเที่ยว

เรื่องต้องรู้จากทัวร์ไต้หวัน

taiwan-001จะไปเที่ยวประเทศไต้หวันทั้งที  ทัวร์ไต้หวันเลยเอาสาระดีๆมาบอกคุณๆกัน

วีซ่าไต้หวัน (Taiwan Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ

ที่ตั้ง :      สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ = ชั้น 20 สาทรใต้ กทม. 10120

Tel. :      02-670-0200-9 Ext. 342

Fax. :     02-670-0229, 02-670-0217

E-mail. :              

เวลาทำการ :          เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :          9.00-11.30 น.

เวลารับวีซ่า :          13.30-15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :           2 วันทำการ

สถานะ : ไม่โชว์ตัว

URL :     www.mofa.gov.tw, http://www.taiwanembassy.org/th

หมายเหตุ :            

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 2 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย

    สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

    หลักฐานการประกอบอาชีพ

        ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา (เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จจะคืนทันที)

        ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ

        นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบัน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว

    แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

    ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

    ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย

    สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

    หลักฐานการประกอบอาชีพ

        ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา (เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จจะคืนทันที)

        ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ

        นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบัน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว

    แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

    จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากประเทศไต้หวัน

    ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

    ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

One reply on “เรื่องต้องรู้จากทัวร์ไต้หวัน”