Categories
การท่องเที่ยว

ทัวร์อินเดียแนะนำวิธีขอวีซ่าเข้าประเทศ

india-001สำหรับใครที่อยากเดินทางไปประเทศอินเดีย ฟังทางนี้ทัวร์อินเดียมีข้อมูลมาบอก

สถานทูตอินเดีย (INDIA EMBASSY)

วีซ่าอินเดีย (India Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ

ที่ตั้ง :      1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 15 ห้อง 1503 สุขุมวิท 25 เขตวัฒนา กทม. 10110

Tel. :      02-665-2968, 02-665-2969

Fax. :    

E-mail. :              

เวลาทำการ :          เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :          9.00-14.00 น.

เวลารับวีซ่า :          14.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :           5 วันทำการ

สถานะ : ไม่โชว์ตัว

URL :     ivac-th.com/Thai

หมายเหตุ :            

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 5 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

     แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

    หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก2ใบ – – – – และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    สำหรับชาวต่างชาติ ต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

    หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

    จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

       หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

     แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน(กรอกด้วยลายมือ ปากกาสีดำเท่านั้น)

    หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก2ใบ และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    สำหรับชาวต่างชาติ ต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

    หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

    จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ

    จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรในประเทศอินเดีย

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 8,500 บาท / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน

       หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต