การท่องเที่ยว

ทัวร์อินเดียแนะนำวิธีขอวีซ่าเข้าประเทศ

india-001สำหรับใครที่อยากเดินทางไปประเทศอินเดีย ฟังทางนี้ทัวร์อินเดียมีข้อมูลมาบอก

สถานทูตอินเดีย (INDIA EMBASSY)

วีซ่าอินเดีย (India Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ

ที่ตั้ง :      1 อาคารกลาสเฮ้าส์ ชั้น 15 ห้อง 1503 สุขุมวิท 25 เขตวัฒนา กทม. 10110

Tel. :      02-665-2968, 02-665-2969

Fax. :    

E-mail. :              

เวลาทำการ :          เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :          9.00-14.00 น.

เวลารับวีซ่า :          14.00-16.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :           5 วันทำการ

สถานะ : ไม่โชว์ตัว

URL :     ivac-th.com/Thai

หมายเหตุ :            

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 5 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

     แบบฟอร์มวีซ่าออนไลน์ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน

    หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก2ใบ – – – – และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    สำหรับชาวต่างชาติ ต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

    หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

    จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) และอนุญาตให้ลาหยุด โดยระบุตำแหน่ง เงินเดือน อายุการทำงาน และวันลาหยุดงาน

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 2,000 บาท / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

       หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

     แบบฟอร์มวีซ่าธุรกิจ ที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน(กรอกด้วยลายมือ ปากกาสีดำเท่านั้น)

    หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนาหน้าแรก2ใบ และหนังสือเดินทางเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

    สำหรับชาวต่างชาติ ต้องยื่น Work Permit ตัวจริงพร้อมสำเนา

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 3 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร

    หลักฐานการจองที่พัก/โรงแรม

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

    จดหมายรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ

    จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรในประเทศอินเดีย

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 8,500 บาท / คน

       ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน

       หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

ทัวร์พม่าเจาะลึกข้อมูลทั่วไปเพื่อคุณ

myanmar-001จะไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้าน ยิ่งช่วงใกล้สิ้นปีดูท่าว่าประเทศพม่าจะมีคนไทยหลั่งไหลไปเที่ยวกันไม่น้อย วันนี้ทัวร์พม่าเลยขอเปิดบ้านแนะนำข้อมูลทั่วไปมาบอกเล่าให้คุณๆกัน
•    สถานทูตพม่า (MYANMAR EMBASSY)
วีซ่าพม่า (Myanmar Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ
ที่ตั้ง :     132 ซ.71 ถ.สาทรเหนือ กทม. 10500
Tel. :     02-233-2237, 02-234-4789, 02-223-7250
Fax. :     02-236-6898
E-mail. :     –
เวลาทำการ :     เปิดทำการ จันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต
เวลายื่นวีซ่า :     9.00-12.00 น.
เวลารับวีซ่า :     15.30-16.30 น.
ระยะเวลาดำเนินการ :     3 วันทำการ
สถานะ :     ไม่โชว์ตัว
URL :     –
หมายเหตุ :
การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร
การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก
การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 3 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี
วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

– หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้า-หลัง และเล่มเก่า(ถ้ามี)
– รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน
– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
– หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,000 บาท / คน
– ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน
– หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

– หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มจริง ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนาหน้า-หลัง และเล่มเก่า(ถ้ามี)
– รูปสีพื้นหลังขาว ขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 5 เดือน
– แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด
– หลักฐานการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
– จดหมายเชิญจากบริษัทในพม่า

– ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,700 บาท / คน
– ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน
– หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

เรื่องต้องรู้จากทัวร์ไต้หวัน

taiwan-001จะไปเที่ยวประเทศไต้หวันทั้งที  ทัวร์ไต้หวันเลยเอาสาระดีๆมาบอกคุณๆกัน

วีซ่าไต้หวัน (Taiwan Visa) : ข้อมูลการทำวีซ่าท่องเที่ยว และเอกสารต่าง ๆ

ที่ตั้ง :      สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย 195 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ = ชั้น 20 สาทรใต้ กทม. 10120

Tel. :      02-670-0200-9 Ext. 342

Fax. :     02-670-0229, 02-670-0217

E-mail. :              

เวลาทำการ :          เปิดทำการ จันทร์ พุธ ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดสถานทูต

เวลายื่นวีซ่า :          9.00-11.30 น.

เวลารับวีซ่า :          13.30-15.00 น.

ระยะเวลาดำเนินการ :           2 วันทำการ

สถานะ : ไม่โชว์ตัว

URL :     www.mofa.gov.tw, http://www.taiwanembassy.org/th

หมายเหตุ :            

การยื่นขอวีซ่า อาจต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมหรือทำการสัมภาษณ์ในบางกรณีตามที่เห็นสมควร

การแสดงเอกสารครบถ้วนอาจจะไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าเสมอไป เนื่องจากการอนุมัติวีซ่าหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเห็นและคำวินิจฉัยของกงสุลเป็นหลัก

การดำเนินการพิจารณาวีซ่า ใช้เวลา 2 วันทำการหรือมากกว่าแล้วแต่กรณี

วีซ่าท่องเที่ยว : เอกสารที่ต้องใช้

    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย

    สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

    หลักฐานการประกอบอาชีพ

        ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา (เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จจะคืนทันที)

        ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ

        นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบัน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว

    แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

    ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

    ค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว 1,200 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

วีซ่าธุรกิจ : เอกสารที่ต้องใช้

    หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และมีที่ว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมสำเนา และเล่มเก่า(ถ้ามี)

    รูปสีขนาด 2×2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเรียบ ไม่มีลวดลาย

    สำเนาทะเบียนบ้าน (ในกรณีใช้เอกสารของบุคคลในครอบครัว)

    ใบจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ตัวจริง พร้อมสำเนา

    หลักฐานการประกอบอาชีพ

        ผู้เป็นเจ้าของกิจการ โปรดแสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนกรรมการทั้งต้นฉบับและสำเนา (เจ้าหน้าที่ตรวจเสร็จจะคืนทันที)

        ผู้รับราชการหรือพนักงานบริษัท ให้ใช้หนังสือรับรองการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษ 1 ชุด พร้อมประทับตราบริษัทหรือหน่วยงานนั้นๆ

        นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ใช้จดหมายรับรองจากสถาบัน พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัว

    แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน พร้อมเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด

    หลักฐานการเงินย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน เช่น สมุดบัญชีเงินฝาก, หนังสือรับรองจากธนาคาร พร้อมสำเนา 1 ชุด

    จดหมายเชิญจากบริษัท หรือ องค์กรจากประเทศไต้หวัน

    ค่าธรรมเนียมวีซ่าสถานทูต 1,500 บาท / คน

    ค่าบริการยื่นวีซ่าธุรกิจ 1,200 บาท / คน

    หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสถานทูต

หว่านจ๋าย อดีตหมู่บ้านชาวประมงนับร้อยปี

hongkong-037

สำหรับนักทัวร์ฮ่องกงหรือนักท่องเที่ยวทั่วทุกมุมโลกที่ต้องการเดินทางไปยังฮ่องกง  สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสำหรับฮ่องกงนั้น  หลัก ๆ คงต้องยกให้กับ “หว่านจ๋าย”  ซึ่งมีลักษณะเป็นอดีตหมู่บ้านชาวประมงเมื่อร้อยกว่าปีก่อน  แต่สำหรับในปัจจุบัน หว่านจ๋ายถูกเปลี่ยนแปลงให้เป็นย่านเดินสนุกที่ยังคงกลิ่นอายแห่งอดีต 

ในเมื่อความเป็นอดีตที่ให้สถานที่นี้มีบรรยากาศอันสวยงาม  การลบเลือนกลิ่นไอแห่งความเป็นอดีตออกไป  ก็คงเป็นสิ่งที่ไม่สมควรอย่างมาก  นักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกงที่เดินทางมายังสถานที่แห่งนี้  ก็คงต้องการรับบรรยากาศเดิม ๆ ที่ทรงคุณค่าสำหรับชาวฮ่องกงอย่างแน่นอน      สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในฮ่องกงอย่างหว่านจ๋าย  กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจในปัจจุบัน  สำหรับนักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกงจากทั่วทุกมุมโลก  ต่างก็พากันเดินทางมายังหว่านจ๋ายกันยกใหญ่  เพราะที่นี้มีครบทั้งศิลปะ  วัฒนธรรม  และการช้อปป้ง  โดยเฉพาะบนถนน  ควีนโรส  ที่ทำให้นักท่องเที่ยวได้ค้นพบกับบรรยากาศแห่งแสง สี และเสียง  พร้อมทั้งร้านค้าในอดีตอีกมากมาย  และร้านค้ารูปแบบสมัยใหม่ในปัจจุบัน  และอีกเส้นทางหนึ่งสำหรับย่านหว่านจ๋าย  คือเส้นทางแห่งการย้อนอดีตของนักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกง  เพื่อเดินทางชมตึกเก่าที่ได้รับการแนะนำในแวดวงท่องเที่ยวเมื่อราว 2 ปีที่ผ่านมา  และจุดนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมชมชอบในหมู่นักท่องเที่ยวตะวันตก

              ซึ่งนักทัวร์ฮ่องกงและนักท่องเที่ยวจะได้พบกับย่านตลาดสดหว่านจ๋ายที่เรียงรายไปด้วยบรรยากาศแบบพื้นบ้านฮ่องกงนั่นเอง  ซึ่งบางที่ก็มีผสมกับไทยในบางช่วง  เพราะร้านขายของชำจากไทยก็มีอยู่  ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน  ถือได้ว่านักท่องเที่ยวหรือนักทัวร์ฮ่องกงชาวไทยที่เดินทางไปยังหว่านจ๋ายจะรู้สึกดีเมื่อได้พบร้านค้าไทย ณ สถานที่แห่งนี้ด้วยเป็นแน่

เที่ยวสิงคโปร์ไปกลับ

singapore-033

ปัจจุบันนี้การมนาคมมีความสะดวกมากขึ้นการเดินทางต่างนั้นก็มีทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเช่นการเดินทางท่องเที่ยวสิงคโปร์วันนี้สามารถที่จะเดินทางท่องเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับแต่สำหรับการทัวร์สิงคโปร์นั้นวันเดียวเห็นท่าจะไม่พอเพราะแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เล็กมาก็ตามแต่เรื่องของการท่องเที่ยวนั้นก็มีความน่าตื่นเช่นเช่นเดียวกันแต่คนที่อยากทัวร์สิงคโปร์เพียงวันเดียวก็ได้นะเพระการเดินทางไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้นหากเที่ยวไม่กี่ที่ก็น่าจะได้อยู่การทัวร์สิงคโปร์แบบเช้าไปเย็นกลับอาจจะเป็นการไปสำรวจก็ได้นะครับว่ามีที่เที่ยวที่ไหนบ้างที่น่านใจเดินทางไปเที่ยวในการที่จะตั้งใจไปเที่ยวสิงคโปร์ในโอกาสต่างๆที่จะมีขึ้นในอนาคต

               สายการบินที่จะไปสิงคโปร์มีเดินทางกันทุกวันแต่หากท่านไปกับทัวร์ที่เป็นบริษัทนำเที่ยวไมต้องกังวลเพราะเค้ามีให้อยู่แล้วและบางครั้งอาจจะเป็นเครื่องบินเช่าเหมาลำด้วยซ้ำไปซึ่งจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของบริษัททัวร์ของคุณเอง หลายคนอาจจะมองว่าเที่ยวหรือทัวร์วันเดียวจะได้อะไรแต่หากท่านไปดูแผนการเดินทางของบริษัททัวร์เค้าเขียนไว้ชัดเจนครับว่าไปที่ไหนบ้างเป็นเวลาเท่าไหร่เค้าจัดการได้ดีก็เที่ยวได้หลายที่เช่นกันนะครับเที่ยวหรือทัวร์สิงคโปร์แบบนี้ราคาอาจจะไม่ถึงหมื่นบาทนะครับต่อคนถือว่าดีกว่าการเดินทางไปท่องเที่ยวด้วยตัวเองที่อย่างน้อยก็จะได้เที่ยวแค่ที่สองที่เท่านั้นเพราะต้องต่อรถและไม่รู้จักเส้นทางดีพอที่จะรักษาเวลานั่นเองครับแต่หากท่านชำนาญเรื่องการเดินทางก็ไปเองน่าจะคุ้มกว่า